Osmanlı Dönemi Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi Müderris, Mûsikişinas, Şair, Abdülbâkî Mehmed Baykara Dede, Veled Çelebi ve Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı, Sancağı Teslim Alırken, Konya Mevlana Türbesi Önü, Nadir Kartpostal

Kendisi de Mevlevi olan Sultan Reşad, 1. Dünya Savaşı Esnasında Mevlevileri Filistin Cephesine Göndermek Üzere Mücâhidîn-i Mevleviye Alayını Kurmuştur.